Normativa

RECOMPILACIÓN NORMATIVA

 

Lei 14/2013, do 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internailización.

 

Lei 11/2013, de 26 de xullo, de medidas de apoio ao emprendedor e de estímulo de crecemento e da creación de emprego.

 

Lei 20/20073, de 11 de xullo, do estatuto do traballador autónomo.

 

Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, polo que se regula o réxime especial da Seguridade Social dos traballadores por conta propia ou autónomos.

 

RDL 1/1995, de 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos Traballadores. (Modificación do 3 de agosto de 2013).

 

Lei 31/1995, de 8 de novembro, de Prevención de Riscos Laborais.

 

Lei 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes.

 

Decreto 211/2012, de 25 de outubro, polo que se regula o procedemento para a autorización comercial autonómica.

 

RDL 1175/190, de 28 de setembro, polo que se aproban as tarifas e a instrución sobre o imposto de actividades económicas.

 

RDL 1/1996, de 12 de abril, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Propiedade Intelectual, regularizando, aclarando e harmonizando as disposicións legais vixentes sobre a materia.

 

Lei 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidade Limitada.

 

LO 15/1995, de 13 de decembro, de Protección de datos de carácer personal.

 

 

WEBS DE INTERESE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V/LEX